< Keer om

..........   ..........................................................................

Ontslag vanwege disfunctioneren

U wilt een werknemer ontslaan wegens onvoldoende functioneren (waarbij ziekte en/of gebreken geen rol spelen). U kunt een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst indienen bij de kantonrechter of het dienstverband met wederzijds goedvinden beëindigen.

Het is belangrijk dat u een goed onderbouwde reden voor het ontslag geeft in het verzoekschrift tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

 • Is er een redelijke grond voor ontslag en heeft u rekening gehouden met de opzegverboden?

 • Speelt ziekte, gebrek of onvoldoende zorg voor arbeidsomstandigheden een rol?

  • Het onvoldoende functioneren mag niet het gevolg zijn van ziekte, gebrek, onvoldoende zorg voor arbeidsomstandigheden, of onvoldoende scholingsmogelijkheden.
 • Kunt u aannemelijk maken dat uw werknemer niet geschikt is voor zijn functie?

  • Wat zijn de functie-eisen en waarom voldoet uw werknemer daar niet aan? Zijn de (resultaat)afspraken die u met uw werknemer heeft gemaakt redelijk? Tip: bekijk ook de functiebeschrijving uit het functiehandboek die hoort bij uw cao.
 • Heeft u de werknemer tijdig laten weten dat hij onvoldoende functioneert?

  • Van een redelijke grond voor ontslag is geen sprake als u de werknemer van de ene op de andere dag laat weten dat u hem wegens onvoldoende functioneren wilt ontslaan terwijl u hem hier nooit eerder op heeft aangesproken.
 • Heeft u de werknemer voldoende mogelijkheden gegeven om zijn functioneren te verbeteren?

  • Bijvoorbeeld door hem scholing te laten volgen die noodzakelijk is voor de uitvoering van de functie.
 • Is er geen mogelijkheid om de werknemer te herplaatsen in een andere passende functie?

  • U kunt een werknemer alleen ontslaan als herplaatsing van de werknemer op een andere passende functie niet mogelijk is binnen een redelijke termijn, al dan niet met behulp van scholing. Bekijk ook de mogelijkheden voor herplaatsing bij een andere werkgever.
 • Heeft u een sterk personeelsdossier zodat u kunt bewijzen dat u uw best heeft gedaan voor verbetering en herplaatsing?

  • Denk hierbij aan functioneringsgesprekken, coaching en begeleiding, scholing, gespreksverslagen en overige stukken waaruit duidelijk blijkt dat u uw best heeft gedaan.

Voldoet u aan deze voorwaarden?

Dan kunt u een verzoekschrift tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst indienen bij de kantonrechter.

Waar moet u rekening mee houden?